ZiejullieZo

Beleid

Pedagogisch beleidsplan

In het pedagogisch beleidsplan kunt u de rode draad van onze organisatie lezen. Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste punten;

Ons doel is het bieden van een veilige en tegelijkertijd uitdagende omgeving voor kinderen waarin ze zich kunnen ontwikkelen op de eerder genoemde gebieden. We plaatsen kinderen niet in hokjes, leggen hun activiteiten/prestaties niet langs een meetlat om het te beoordelen. Bij ons vullen ze hun vrije tijd in,er hoeft niet gepresteerd te worden, het is belangrijker dat ze zich prettig voelen en vertrouwen hebben in zichzelf.

Onze groepskrachten hebben een begeleidende rol, wij proberen een omgeving te scheppen waarin kinderen zich veilig voelen zodat ze zichzelf kunnen zijn en ook nieuwe dingen durven te proberen. De groepskrachten kijken en luisteren naar de kinderen.

De groepskrachten gaan in het aanbieden van activiteiten uit van de behoeften van de kinderen.

Wij streven ernaar dat het individuele kind nooit lijdt onder de groep, zoals ook de groep niet mag lijden onder het individuele kind.

Veiligheid en hygiëne staan centraal

De tijd buiten schooltijd en vakantiedagen zijn vrije tijd.

Contact en spelen met kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken en niet bezoeken, in overleg.

Ouders

Ziezo probeert zo flexibel mogelijk te zijn als het gaat om het afstemmen op de behoeften van ouders. U kunt dit terug zien in onze tarieven en bijvoorbeeld de mogelijkheid om te ruilen van dagen, of extra dagen af te nemen.

De eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding ligt ten alle tijden bij de ouders/verzorgers, wij sluiten hierbij aan. Een goede communicatie is hiervoor noodzakelijk, wij proberen zoveel mogelijk te investeren in een goede verstandhouding tussen Ziezo en de ouders.

Om de privacy van kinderen en ouders/verzorgers te waarborgen zullen de volgende regels in acht worden genomen;

  •  Gegevens van ouders/verzorgers en kinderen worden niet aan andere ouders/verzorgers, kinderen, scholen, instanties verleend en met zorg behandeld.

  •  Er zal zonder medeweten van de ouders/verzorgers geen contact worden gelegd met buitenstaanders over het kind.

  •  Wij plaatsen nooit foto’s op onze website of facebookpagina zonder uw toestemming.

We nemen de tijd voor breng- en haalgesprekken met ouders/verzorgers. Hoe beter we weten wat een kind thuis beleeft, hoe beter we het kunnen begeleiden op de buitenschoolse opvang.

Elke groepskracht heeft een aantal kinderen waarvoor hij of zij verantwoordelijk is. Zij of hij is in eerste instantie ook verantwoordelijk voor een goede relatie met de ouders/verzorgers van die kinderen en zorgt ervoor dat de informatie uit de kindbesprekingen aan de ouders/verzorgers doorgegeven wordt. Op deze manier krijgen de ouders/verzorgers de pedagogische informatie over hun kind waar ze recht op hebben.

Tijdens het kennismakingsgesprek praten we met de ouders/verzorgers over allerlei mogelijkheden voor het wennen van henzelf en hun kind. In overleg wordt bepaald hoe we het kind het beste kunnen laten wennen, u kunt hier als ouder in overleg met ons over beslissen.

Jaarlijks worden er oudergesprekken gepland waar ouders/verzorgers zich vrijwillig voor kunnen aanmelden. De informatie die hier uit komt kan aanleiding zijn tot een afspraak voor een uitgebreider gesprek. Op verzoek van de groepskracht of de ouders/verzorgers kunnen er tussendoor altijd gesprekken plaatsvinden.

Informatie

Meerdere keren per jaar schrijven we een nieuwsbrief waarin we de ouders/verzorgers informeren over ontwikkelingen binnen de organisatie, met betrekking tot de regelgeving, financiële ontwikkelingen, relevante ontwikkelingen op pedagogisch gebied en ontwikkelingen op de groepen en binnen opvang. Zo nodig is er extra communicatie bij tussentijdse veranderingen. Daarnaast houden wij u op de hoogte van onze bezigheden via onze facebookpagina, hier vindt u actuele nieuwtjes, maar ook foto’s van de activiteiten.

Als er belangrijke veranderingen zijn binnen de organisatie wordt er een ouderavond georganiseerd zodat ouders/verzorgers met hun vragen terecht kunnen en de informatie goed overbracht kan worden.

Groepsopbouw en ruimte

Alle kinderen zitten in 1 verticale groep, maar deze groep wordt aan het begin van de dag opgedeeld in verschillende groepjes op leeftijd. Iedere groep heeft een eigen pedagogisch medewerker of stagiair als begeleider tijdens de activiteiten. De stagiair valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de pedagogisch medewerker. Als de groep groot genoeg is splitsen we in drie groepen, de 4-5 jarigen, de 6-7 en soms 8 jarigen en de kinderen ouder dan 8 jaar. Als de groep te klein is om in drieën te splitsen maken we twee groepen, een groep van 4-7 en groep van 8-12. De reden voor deze splitsing op basis van leeftijd is de behoefte die de kinderen hebben op een middag. Dit kan per kind erg verschillen, de ene zes jarige is bijvoorbeeld de andere niet, daarom bekijken we los van de leeftijd per kind waar het behoefte aan heeft. Op deze manier zorgen we er voor dat er voor iedere leeftijdscategorie een passend activiteitenaanbod is die ook aansluit bij individuele behoeften van de kinderen.

Alle kinderen starten in hun eigen stamgroep op de eigen locatie, met hun vaste pedagogisch medewerker. Tijdens het buitenspelen kunnen de verschillende groepen van de BSO elkaar ontmoeten op een afgesproken plek.  De kinderen krijgen dan het activiteitenaanbod  aangeboden op de buiten locatie. De kinderen hebben iedere middag een vast aanspreekpunt, die zijn of haar groepje begeleidt. Daarnaast zijn we er ons van bewust dat de jongste kinderen van 4-5 jaar behoefte hebben aan een rustmoment in de middag. Voor deze kinderen duurt een schooldag met daarop volgend de buitenschoolse opvang erg lang. Een pedagogisch medewerker zal halverwege de middag met deze kinderen gaan zitten om een verhaaltje te lezen of een andere ontspannende activiteit te doen. Ook buiten zal dit gewoon gebeuren.

Onze locaties

De Koningin Emmaschool Centrum

In de Koningin Emmaschool hebben wij een mooie lichte ruimte in de boven hal. Onder schooltijd wordt deze ruimte ook gebruikt door de school. Er is speelgoed en materiaal voor alle leeftijden aanwezig en er staan twee tafels die ook los van elkaar gebruikt kunnen worden voor verschillende leeftijden.

De Rank

In de Rank hebben wij een mooi lokaal met fijne hoeken om te spelen. Onder schooltijd wordt deze ruimte ook gebruikt door de school. Er is speelgoed en materiaal voor alle leeftijden aanwezig en er staan losse tafels waaraan verschillende activiteiten gedaan kunnen worden.

De Kromme Draai in Ammerstol

In de Kromme Draai hebben wij een mooie lichte ruimte centrale hal. Onder schooltijd wordt deze ruimte ook gebruikt door de school. Er is speelgoed en materiaal voor alle leeftijden aanwezig.

Dagritme in schoolweken

Na schooltijd komen de kinderen van de Emma centrum en de Rank direct uit de klassen direct naar de groepsruimte van Ziezo waar de pedagogisch medewerker hen ontvangt. De kleinere kinderen (kleuters) worden door de pedagogisch medewerker naar de groepsruimte gebracht.  Kinderen van andere scholen zullen rond dit tijdstip ook gebracht worden. Kinderen kunnen bij het ophalen vragen of ze een vriendje mee mogen nemen of ergens mogen spelen. Of dit mogelijk is hangt af van de afspraken die we met u als ouder gemaakt hebben en het aantal kinderen op de groep.

De kinderen gaan na het verzamelen met elkaar naar buiten of naar de gymzaal, rond drie uur gaan we met elkaar eten en drinken. Op de locatie doen we dit aan tafel, buiten doen we dit in een kring. Tijdens het eet en drinkmoment maken we een rondje waarbij alle kinderen even de beurt krijgen om iets te vertellen. Ook bespreken we de activiteiten die gedaan kunnen worden, en de afspraken die van toepassing zijn op de locatie waar we op dat moment spelen. Rond vier uur wordt er fruit gemaakt, kinderen mogen hier ook bij helpen als ze dat willen. De kinderen gaan weer even zitten terwijl ze fruit en drinken krijgen. De jongste kinderen blijven hierna even zitten en kunnen luisteren naar een verhaal wat voorgelezen wordt. Om kwart voor vijf wordt er opgeruimd als we buiten zijn en om vijf uur vertrekt iedereen naar zijn of haar eigen locatie.

Kinderen die zijn komen spelen worden rond 16.00 uur weer opgehaald. En kinderen die zijn ergens hebben gespeeld komen dan weer terug naar Ziezo, mits de afspraak met ouders anders is.

Vakanties

In de vakanties zijn de eet- en drinkmomenten gepland aan de hand van het activiteitenprogramma en de behoefte van de kinderen die er zijn. Tijdens de middag helpen de kinderen met het verzinnen van een maaltijd en bij het maken ervan. Er wordt minimaal één keer per dag fruit aangeboden, meestal is dit halverwege de middag.

In de vakanties gaan wij open bij minimaal 4 aanmelding. Mochten er te weinig aanmeldingen zijn voor de desbetreffende dag worden ouders vroegtijdig op de hoogte gebracht van dit feit. Ouders hebben dan wel de mogelijkheid  om in de desbetreffende vakantie een andere dag af te nemen.

Scholing Medewerkers

Iedere medewerker van Ziezo, ook de vrijwilligers, krijgen een cursus kind-EHBO en een jaarlijkse herhaling hiervan. Groepskrachten en directie zijn ook in het bezit van een BHV certificaat en herhalen dit ook jaarlijks.

Zelfstandigheidscontracten

Wij maken gebruik van zelfstandigheidscontracten waarin door u als ouder vast gelegd wordt of een kind zelf uit school naar Ziezo mag  lopen of niet en of het zelf naar huis mag gaan en hoe laat. Afhankelijk van de behoefte van ouders en kinderen zullen we meer onderdelen opnemen in een zelfstandigheidscontract, denk aan zwemmen in de zomer, schaatsen in de winter etc.