ZiejullieZo

Oudercommissie

Medezeggenschap

Onze oudercommissie’s behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen die gebruik maken van de opvang bij Ziezo BSO. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet kinderopvang.

Reglementen

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement en het huishoudelijk reglement. Elke opvang is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na de opening een medezeggenschapsreglement op te stellen.  De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Mocht de partner van een medewerker of een medewerker van een andere opvang lid willen worden, dan is het aan de oudercommissie in samenspraak met de directie, om af te wegen of er in dat geval belangenverstrengeling zal optreden. Het aantal ouders dat deel uit maakt van de oudercommissie is vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Klik hier voor het reglement van onze oudercommissie.

Ziezo bso is op altijd zoek naar enthousiaste ouders die willen plaats nemen in de oudercommissie.

Wilt u meer informatie over de oudercommissie of u aanmelden voor de BSO oudercommissie? Stuur dan een mailtje naar:
oudercommissie.ziezo.bso@gmail.com