ZiejullieZo

Praktische informatie BSO

Praktische informatie

Wanneer u uw keus heeft laten vallen op Ziezo, kunt u uw kind digitaal, vrijblijvend, aanmelden middels het inschrijfformulier op de website. U krijgt een email met de bevestiging dat uw inschrijfformulier is ontvangen. Afhankelijk van de gewenste startdatum van de opvang wordt u tijdig uitgenodigd voor een plaatsings- en intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden de wensen en behoeftes van het kind, de beschikbaarheid op de door u gewenste dagen bekeken en besproken. In het gesprek zal ook de plaatsingsovereenkomst uitgelegd worden. In de plaatsingsovereenkomst worden algemene en meer (kind)specifieke afspraken tussen u als afnemer van kinderopvang en Ziezo als aanbieder van kinderopvang schriftelijk vastgelegd. Het gaat hierbij om afspraken als:  Prijs en betalingswijze, vaste reservering dagdelen, medische bijzonderheden, voeding, vervoer, ophaalbevoegdheid en overige relevante gegevens.

Plaatsing

Na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst kan de kinderopvang per direct van start gaan wanneer er geen sprake is van een wachtlijst voor de groep en de dagen en/of dagdelen waarvoor u uw kind(eren) heeft aangemeld. Is er wel sprake van een wachtlijst dan wordt u hierover tijdens het plaatsingsgesprek geïnformeerd. Ook kunt u zelf tussentijds navraag doen over de verwachte wachttijd. Er wordt tevens een indicatie van de wachttijd gegeven (hieraan kunnen geen rechten worden ontleend). Ziezo zal ruim voor aanvang van de daadwerkelijke plaatsing contact met u opnemen. U wordt geacht om zo spoedig mogelijk door te geven wanneer u uw kind(eren) niet langer op de wachtlijst wilt laten staan. De minimale plaatsingsduur is drie maanden, dit is de termijn waarvoor u minimaal een overeenkomst afsluit.

Volgorde van plaatsing

1. Een kind van een medewerker van Ziezo

2. Een kind met een sociale indicatie. Deze indicatie dient eerst met de medewerkers van Ziezo overlegd te worden. U kunt bv. denken aan een ouder die ziek wordt voor een langere periode en niet voor haar of zijn kind/kinderen na schooltijd kan zorgen omdat de andere ouder moet werken. Of een thuissituatie die niet ten goede van het kind komt.

3. Broertjes of zusjes die al gebruik maken van de diensten van Ziezo

4. Uitbreiding naar meerdere dagen

5. Ruilen van vaste dagen

6. Op verzoek van ouders, kinderen overplaatsen naar een andere vast groep.

Annulering

Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot de ingangsdatum van de daadwerkelijke opvang bestaat de mogelijkheid om de plaatsingsovereenkomst via de mail te annuleren. Hieraan zijn annuleringskosten verbonden. Deze kosten zijn gelijk aan de betaling die u verschuldigd zou zijn voor de door u gereserveerde dagdelen voor de duur van 1 maand. Voor de annulering van de inschrijving, wanneer er nog geen plaatsingsovereenkomst is opgesteld, bent u geen annuleringskosten verschuldigd. Mocht u annuleren wegens omstandigheden, dan kunt u dit altijd bespreekbaar maken bij de directie van Ziezo.

Beeindiging of wijziging

De overeenkomst met Ziezo eindigt automatisch op de dag dat uw kind 12 jaar is geworden of op de dag waarop het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Wanneer u voor het 13de jaar van uw kind de kinderopvang wilt stopzetten of wijzigen, geldt de volgende regeling:

  • wanneer de plaatsingsovereenkomst is afgesloten, geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan door een email te versturen aan de directie van Ziezo onder vermelding van opzegging. De opzegtermijn loopt vanaf de 1ste dag van de opzeggen.  U ontvangt een email ter bevestiging van de afmelding.
Bij vermeerdering of vermindering van het aantal gereserveerde dagdelen dient u een email te sturen naar Ziezo met uw wensen hierin. Voor vermindering van het aantal gereserveerde dagdelen geldt een opzegtermijn van een maand. Vermeerdering van het aantal dagdelen zal ingaan wanneer u dat wenst en de groepsbezetting en personele inzet dit toelaat. Bij structurele wijzigingen zal een nieuwe plaatsingsovereenkomst worden opgesteld.


Om de volgende redenen kan de opvang van uw kind worden beëindigd:

• Bij wanbetaling. Zie document betalingsvoorwaarden voor meer Informatie.

• Wanneer u zich niet aan de overeengekomen afspraken houdt, ondanks een waarschuwing.

• Wanneer de directie van Ziezo oordeelt dat uw kind een dusdanige intensieve aanpak vereist dat er een dreigende en onveilige situatie ontstaat voor andere kinderen.