ZiejullieZo

Praktische informatie peuteropvang

Inschrijving, inschrijvingsvoorwaarden en acceptatie van een aanbod

lid 1 Inschrijving geschiedt door middel van het insturen van daarvoor bestemde inschrijfformulier op de website van Ziezo ( www.ziejulliezo.nl ), tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.

De inschrijving wordt door Ziezo schriftelijk bevestigd per mail. Deze bevestiging is slechts van administratieve aard en biedt geen recht op plaatsing.

lid 2 Voorwaarden voor inschrijving zijn afhankelijk van de aangeboden activiteit en de soort peuterplaats:

  • Kinderen zijn bij aanvang tussen 2 jaar en 4 jaar oud als zij Ziezo bezoeken.
  • Kinderen met een VVE indicatie hebben voorrang op kinderen zonder VVE indicatie.

lid 3 Zodra Ziezo een plaats ter beschikking heeft op de gewenste peuteropvang, zal de planner deze plaats, na telefonisch overleg, schriftelijk aan de opdrachtgever aanbieden. Dit aanbod gebeurt door middel van een plaatsingsovereenkomst.

Dit aanbod is herroepelijk zolang het niet is getekend door opdrachtgever en Ziezo en het vervalt daarnaast indien er niet binnen 14 werkdagen na aanbieding hiervan is getekend. Na het digitaal ondertekenen van de overeenkomst wordt de overeenkomst automatisch in het eigen online Bitcare gezet.. De laatst opgestelde  plaatsingsovereenkomst maakt onderdeel uit van de overeenkomst tussen partijen.

lid 4 Vanaf het moment van schriftelijke acceptatie van het aanbod door Ziezo tot de op het aanbod vermelde ingangsdatum, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om de overeenkomst te annuleren. Annulering per mail plaats te vinden. stefanie@ziejulliezo.nl.

Plaatsing, plaatsingsvoorwaarden, duur en opzegging van de overeenkomsten

lid 1 De ingangsdatum van een plaatsing op een peuteropvang wordt vastgesteld volgens de geldende plaatsingsvoorwaarden.  Deze zijn terug te vinden op onze website.

lid 2 Vanaf de in de plaatsingsovereenkomst genoemde ingangsdatum hebben zowel Ziezo als de opdrachtgever het recht de overeenkomst door te mailen opzegging te beëindigen met inachtneming van  een opzegtermijn van 1 kalendermaand. De opzegtermijn gaat in op de dag van ontvangst van de opzegging door Ziezo.

U kunt dan mailen naar stefaniederuiter@ziejulliezo.nl

lid 3 De overeenkomst eindigt van rechtswege zonder dat opzegging is vereist:

  • Op de laatste dag van de maand dat het kind de 4-jarige leeftijd heeft bereikt, ruiling of restitutie is hier bij niet mogelijk, of
  • bij overlijden van het kind

Wijziging van de overeenkomsten of voorwaarden

Wijzigingen van de overeenkomst dienen per mail gestuurd te worden naar stefaniederuiter@ziejulliezo.nl

Wijzigingen met terugwerkende kracht zijn niet mogelijk.  Wijzigingen worden bevestigd per mail door Ziezo aan de opdrachtgever.

lid 2 Ziezo heeft de bevoegdheid om naar redelijkheid na overleg met de opdrachtgever wijzigingen in een overeenkomst aan te brengen. Deze wijzigingen worden door Ziezo bevestigd door middel van het bevestigen van de wijziging van de  plaatsingsovereenkomst aan de opdrachtgever per mail.

lid 3 Ziezo behoudt zich het recht tarieven, openingstijden, gebruik van locaties, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen of aan te passen. Bij informatieaanvraag voor inschrijving ontvangt u onze huisregels en algemene voorwaarden. Bij wijziging geldt voor al onze klanten de nieuwste, geldende versie.

Alle wijzigingen of aanpassingen zullen eerst besproken worden met onze oudercommissie en medewerkers voor dat er een definitieve versie komt van het document.

De nieuwste, geldende versie kunt u vinden op onze website en krijgt u na wijziging ook per mail toegezonden.

Bij het ondertekenen van het contract of de machtiging voor automatische incasso gaat u akkoord met onze huisregels en algemene voorwaarden, bij wijziging van de huisregels of algemene voorwaarden zullen wij dit tijdig in de nieuwsbrief vermelden en zullen deze huisregels  en voorwaarden op alle consumenten/klanten van Ziezo van toepassing zijn.